Kancelaria Notarialna
Maciej Szerer

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Maciej

Szerer

ul. Sienkiewicza 7/3
58-300

Wałbrzych

tel.:
74 842-66-18, 694-663-443
fax.:
74 842-66-18
www:
MaciejSzerer.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
 • po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje także możliwość dokonania czynności notarialnych w innych godzinach oraz w soboty i w dni wolne od pracy

W pobliżu Kancelarii znajduje się przestronny parking przy ulicy Rycerskiej (wjazd na parking od ulicy Bolesława Limanowskiego), a także miejsca parkingowe przy ulicach: Romana Dmowskiego, Mariana Buczka i Juliusza Słowackiego.

DOKUMENTY

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w oparciu o przedłożone dokumenty oraz oświadczenia stron. Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w oryginale na chwilę dokonywania czynności notarialnej (w celu przygotowania projektu aktu notarialnego można dostarczyć kserokopie dokumentów lub przesłać je drogą elektroniczną).

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości przez sprzedającego*,
 • dane osobowe stron**,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie, że w budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany.

Dokumenty fakultatywne w zależności od stanu prawnego i faktycznego.

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub gdy będzie ujawniany budynek w księdze wieczystej (a brak jest prowadzonej kartoteki budynkowej),
 • wypis z kartoteki budynków gdy będzie ujawniany budynek w księdze wieczystej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • wypis z wykazu zmian danych ewidencyjnych, gdy zmianie uległy numery lub powierzchnie działek,
 • podpisana umowa kredytowa wraz z oświadczeniem banku o ustanowieniu hipoteki,
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego,
 • decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, dziennik budowy, projekt budowlany.

Informacje dodatkowe dla notariusza:

 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży), sposób jej zapłaty,
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • numer konta bankowego sprzedającego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (LOKAL Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ):

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia*,
 • dane osobowe stron**,
 • zaświadczenie, że w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu.

Dokumenty fakultatywne w zależności od stanu prawnego i faktycznego:

 • wypis z kartoteki lokali gdy będą ujawniane zmiany w dziale I-O księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz ze szkicem lokalu i/lub pomieszczeń przynależnych,
 • podpisana umowa kredytowa wraz z oświadczeniem banku o ustanowieniu hipoteki,
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Informacje dodatkowe dla notariusza:

 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży), sposób jej zapłaty,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedającego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia*,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe stron**,
 • zaświadczenie, że w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany.

Dokumenty fakultatywne w zależności od stanu prawnego i faktycznego:

 • podpisana umowa kredytowa wraz z oświadczeniem banku o ustanowieniu hipoteki,
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Informacje dodatkowe dla notariusza:

 • wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (cena sprzedaży),
 • sposób jej zapłaty,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego sprzedającego.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament**,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, adres zamieszkania),
 • w przypadku testamentów z zapisem windykacyjnym dodatkowo: dane dotyczące nieruchomości lub innych rzeczy oznaczonych co do tożsamości (np. samochód – dowód rejestracyjny),
 • w przypadku wydziedziczenia należy dodatkowo podać ustawowe powody wydziedziczenia spadkobiercy (np. wieloletni brak kontaktów, brak udzielenia niezbędnej opieki, pomocy w chorobie lub niedostatku, popełnienie umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, choroba alkoholowa, narkomania).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA LUB NABYCIA NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy**,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej - numer księgi wieczystej lub podstawa nabycia*.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • numer PESEL zmarłego (dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie z gminy ostatniego miejsca zamieszkania o nadaniu nr PESEL),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego,
 • dane osobowe spadkobierców ustawowych i testamentowych**,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne, które zmieniły nazwisko rodowe).

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków**.

8. NABYCIE POMIESZCZENIA OD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ:

 • odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych wszystkich lokali oraz odpis zwykły z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej,
 • podstawy nabycia wszystkich lokali*,
 • dane osobowe stron**,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz ze szkicem lokalu i/lub pomieszczeń przynależnych do którego nabywane jest pomieszczenie,
 • uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na zbycie części nieruchomości wspólnej,
 • wyliczenie nowych udziałów w nieruchomości wspólnej przez biegłego,
 • operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej wydzielonego pomieszczenia,
 • wypis z rejestru gruntów.

9. USTANOWIENIE HIPOTEKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości która ma zostać obciążona,
 • podstawa nabycia*,
 • dane osobowe stron**,
 • dokument potwierdzający istnienie zobowiązania, które ma zostać zabezpieczone hipoteką (np. umowa pożyczki, umowa w sprawie uzyskania pomocy ze środków publicznych, itp.)

10. PODDANIE SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

 • dane osobowe stron**,
 • dokument potwierdzający istnienie zobowiązania, które ma zostać zabezpieczone rygorem egzekucji (np. umowa najmu, umowa pożyczki, umowa o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, itp.).

11. OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

 • dane osobowe stron**,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • dane osobowe wszystkich spadkobierców ustawowych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania wraz z informacją, czy wymienieni spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku).

12. PRZYDATNE INFORMACJE:

* podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, itp. lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia - w przypadku spadkobrania (łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego***), przydział lokalu mieszkalnego od spółdzielni albo umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu prawa własności, ugoda sądowa, itp.

** dane osobowe - imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres zameldowania, stan cywilny osób fizycznych – najlepiej przedłożyć kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, dodatkowo, w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (mogą to być elektroniczne wydruki, gdyż ustawa przyznaje im charakter dokumentu), REGON, NIP, umowa spółki, uchwały wspólników lub organów spółki – wyrażające zgodę na dokonanie czynności prawnych.

*** zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego – jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane przy dziedziczeniu 10 lat wstecz od końca roku, w którym nastąpiło nabycie spadku, w innych przypadkach gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 roku.

Jeżeli notariusz stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

ORGANY WYDAJĄCE POWYŻSZE DOKUMENTY:

 • Odpis z księgi wieczystej – Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (można pobrać również uwierzytelniony wydruk internetowy, który będzie posiadał moc dokumentu urzędowego).
 • Zaświadczenie o członkostwie, posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i nie zaleganiu w opłatach – Spółdzielnia Mieszkaniowa (dokument taki musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółdzielni).
 • Wypisy z rejestru gruntów, z rejestru lokali, budynku, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wyciąg z wykazu zmian gruntowych – Starostwo Powiatowe, a w przypadku miast na prawach powiatu prezydent miasta.
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – wójt, burmistrz, prezydent.
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, sądowy dział spadku - Sąd Rejonowy Wydział Cywilny.
 • Zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – Urząd Skarbowy.
 • Decyzja potwierdzająca podział nieruchomości wraz z projektem podziału – wójt, burmistrz, prezydent.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego – Urząd Stanu Cywilnego.
 • Zaświadczenie, że w lokalu/budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany – Urząd Miasta (biuro meldunkowe).
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.